تحلیل لغوی – روایی خوف در قرآن کریم

۶۰هزار تومان

از جمله واژگانی که در قرآن در دو بعد ارزشی و ضد ارزشی آمده است، واژگانی با معنای ترس می‌باشد. این کلمات عبارتند از: خوف، رهب، رعب، خشیه، وجله، روع، فزع، اشفاق و… که همگی بر معنای واحد ترجمه شده‌اند و آن «ترس و بیم» می‌باشد. حال سؤال این است که آیا همه این واژه‌ها معنای واحد می‌دهند؟ و یا اگرچه در ظاهر معنای واحد از این واژه‌ها برداشت می‌شود، لکن مراتب و یا احیاناً ماهیت آنها با هم متفاوت است؟ بررسی این کلمات از منظر لغوی با استفاده از معاجم متقدم و متأخر و با معيار و مرجع قرار دادن قرآن كريم و روایات ائمه طاهرین علیهم السلام به عنوان منابعی اصيل در معناشناسي كلمات و همچنین با دقّت در كاربردهاي قرآني این واژه‌ها در آیات مختلف، می‌توان معنای واقعی‌ آن‌ها را روشن ساخت.

× ارسال رسید