تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم

۱۰۰هزار تومان

مفهوم تقلید در رشته‌های هنری و به‌خصوص رشته‌های آوازی، به معنای آشنایی با روش‌ها، کلیدهای بازنمایی، اجرای همانند و کوششی در جهت درک و فهم اولیه هنر و ظرافت‌های آن، مالکیت یا سلطه پیدا کردن بر آن می‌باشد. برای فراگیری مهارت‌های مورد استفاده در هنرهای آوازی، اولین مرحله، مرحله تقلید یا تبعیت محض، الگوگیری و شبیه شدن به آن است.

× ارسال رسید