درآمدی بر اقتصاد کلان

۱۱۰هزار تومان

دانش اقتصاد کلان در صدد بر آورده سازی نیاز شناخت قواعد ایجاد تعادل و قواعد تغییر تعادل در بازارهای کلان جامعه می باشد و از آن جا که هر دانشی بر محور نیازی که آن دانش برای برآورده نمودن آن نیاز، تولید شده است، تعریف می گردد. می توانیم دانش اقتصاد کلان را این گونه تعریف نماییم: «اقتصاد کلان دانشی است که به بررسی فرآیند شکل گیری و تغییر تعادل در بازارهای کلان جامعه و رخدادهای پیرامونی آن ها می پردازد»

× ارسال رسید