زبان قرآن بینا گفتار و نوشتار

۹۰هزار تومان

نه تقلیل دادن سبک و زبان قرآن به گفتار یا نوشتار در هیئت معهود بشری، راهی صواب است و نه تنزیه آن از هر گونه الگوی مرسوم در زبان بشر کتاب، درآمدی است بر تبیین این گزاره که زبان قرآن، در عین بیگانه نبودن با اسلوب‌های رایج بشری و قابلیت تفهم، ((فراگفتار و نوشتار)) و زبانی ویژه و فرابشری است

× ارسال رسید