عقود اسلامی و کاربردهای آن در بانکداری

۶۰هزار تومان

امروزه نظام بانکی در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخش پیشرفت‌های اقتصادی نقش اساسی و هدایت کننده ایفا می‌کند، به طوری که در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد یاد می‌شود که متناسب با نیاز بخش حقیقی در آن پول تزریق می‌گردد. مباحث بانکداری اسلامی به جهت این که در عمل اجرایی گردیده است و ضعف‌ها و قوت‌های خود را نسبت به بانکداری سنتی به مرحله ظهور رسانده است، از اهمیت ویژه برخوردار است. رشد چشم‌گیر بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر بر اهمیت تعمیق و تقحص از مبانی نظری آن و نحوه اجرای آن افزوده است.

× ارسال رسید